Alt om utvikleres lønn og karriere i 2021

Hva tjente utviklere i 2021

732.711krI gjennomsnitt

Forord

Da kode24 delte svarene på sin lønnsundersøkelse for 2021 "Vi deler ut lønna til 1.542 utviklere - lag noe gøy!" bestemte jeg meg for å ta en “deep dive” i dataen.

Før noe data ble bearbeidet hadde jeg 1541 tilgjengelige svar. Jeg bestemte meg deretter for å fjerne alle svar hvor oppgitt årslønn lønn var over 2 millioner kroner og under 300 000 kroner. Som resultat av dette fjernet jeg besvarelser med oppgitte lønninger på:

2 200 000kr, 2 900 000kr, 7 600 000kr, 0kr, 7 900 000kr, 2 486 250kr, 0kr, 0kr, 145 098kr, 0kr, 3 000 000kr og 0kr.

Dette førte til at vi gikk fra 1541 svar til 1529 svar. Dette er fremdeles en økning på hele 130% fra fjorårets 661 respondenter.

Spørsmål fra undersøkelsen

"Hva er din alder?"
"I hvilket fylke ligger jobben din?"
"Hva beskriver best din arbeidssituasjon?"
"Er du ansatt i det offentlige eller private næringsliv?"
"Hvor mange års relevant, formell utdannelse har du?"
"Hvor mange års relevant arbeidserfaring har du?"
"Hva jobber du mest med?"
"Har du en av disse begrepene i stillingstittelen din?"
"Hva er din grunnlønn? (årslønn før skatt, uten eventuelle bonuser eller overtidsbetaling)"
"Er du organisert? (Altså medlem av en forening som Tekna, El&it, Nito osv)"
"Pleier du å få mer utbetalt enn grunnlønn på grunn av overtidsbetaling?"
"Har du en bonusordning hos din nåværende arbeidsgiver?"
"Sist du gikk opp i lønn, hvordan skjedde det? (altså en helt ny lønn eller en lønnsjustering utover indeksregulering, sentrale oppgjør osv.)"
"Om du skal bytte jobb, hvilke goder kan være like viktig som lønn?"
"Skal jeg bytte jobb, skal jeg også opp i lønn.
"Hvor mye man tjener avhenger av hvor flink man er i jobben sin."
"Hvor mye man tjener avhenger av hvilken tittel man har."
"Hvor mye man tjener avhenger av hvor gammel man er" (Altså uavhengig av erfaring og fartstid i selskapet)"
"Utviklere er blant de som tjener mest på arbeidsplassen min."
"Jeg tror jeg hadde tjent mer nå om det ikke hadde vært for korona.\" (for eksempel på grunn av manglende lønnsjustering, mindre aktuelt å bytte jobb, osv)"
"Jeg synes man bør tjene mer om man jobber hjemmefra."
"Jeg synes man bør tjene mindre om man jobber hjemmefra."
"Jeg tror kjønn i seg selv spiller inn i hvor mye man tjener."
"Om noen spør, synes jeg det er greit å fortelle kolleger hva jeg tjener."
"Jeg synes det er greit å spørre kolleger hva de tjener."
"Vi burde ha mer åpenhet på en arbeidsplass om hva vi tjener."
   

Den gjennomsnittlige utvikleren

Nøkkel tall om norsk utviklere basert på statistikk og grafer

Utvikleren

Dataen sett i oppsummeringen/bildet ovenfor er basert på dataen presentert i artikkelen og er beregnet individuelt uten noen form for gruppering. Som vist har aldersgruppen 25-29 år flest respondenter, likevel er det flest respondenter med tittelen senior. Dette betyr ikke at gjennomsnittsalderen til seniorutviklere er mellom 25-29 år. I realiteten er det størst forekomst av seniorer i aldersgruppen 30-34 år.

Som man kan se av 1529 svar på undersøkelsen så er de fleste svarene fra utviklere i aldersgruppen: 25-29 år.

Antall respondenter per aldersgruppe

53% av respondentene svarte at de jobbet i Oslo.

Antall respondenter basert på svar fra "I hvilket fylke ligger jobben din?"


Antall respondenter basert på svar fra "I hvilket fylke ligger jobben din?" gruppert i aldersgrupper

273 av respondentene er i aldersgruppen 25-29 år og bor i Oslo. Denne gruppen utgjør nesten 18% av alle respondenter på undersøkelsen.

Fra grafen nedenfor kan man se de ulike fagene med rangert etter antall respondenter. De fleste utvikleren jobber med fullstack-utvikling, etterfulgt av backend og frontend.

Antall respondenter basert hva de jobber med

Utviklerlønn i 2021

Gjennomsnitts lønn for norske utviklere

Median lønnen til norske utviklere var i 2021, 690 000kr. Gjennomsnittlønnen til norske utviklere var i 2021, 723.771kr. Dataen viser også at den gjennomsnittlige startlønnen til en utvikler er 533.346kr.

Lønn basert på alder - 2021

Lønnsøkning i 2021 fra 2020

Årets data viser at utviklere hadde en økning i gjennomsnittslønn på nesten 30.000kr fra 2020 . Dette gir en økning på 4.14% fra fjoråret, altså en reel vekst på -0.96% hvis man justerer for konsumprisindeksen (november 2021).

Generell gjennomsnittslønn mellom årene kan være vanskelig sammenligne ettersom det kan ha vært en større andel av aldersgruppen 24-29 år som svarte i år i motsetning til 2020. Heldigvis kan vi presentere gjennomsnittslønn basert på aldersgrupper mellom årene.

Lønn basert på alder - 2020 mot 2021

Ut i fra grafen kan det se ut som det er noe feil i de to siset gruppene. Dette er grunnet grupperingene av alder. I 2020 gikk aldersgruppene opp til og med 45+, i motsettning til i år hvor vi har gruppene 45-50 og 50+. Generelt kan vi se at det har vært en lønnsøkning i løpet av 2021.

Lønnsøkning i kr fra 2020 gruppert i aldersgrupper

på toppen kommer aldersgruppen 35-39 år ut med en lønnsøkning fra fjoråret på hele 44 819kr. Men når vi ser på prosentøkningen blir historien en helt annen.

Lønnsøkning i prosent fra 2020 gruppert i aldersgrupper

Utviklere i aldersgruppen 20-24 år kommer ut på topp med en økning på 6.5% fra fjoråret.

Hvilke utviklere tjener best

I årets undersøkelse ble utviklere spurt "Hva jobber du mest med?". Hvis vi sorterer lønn basert på fag får vi denne grafen

Gjennomsnittslønn basert på "hva utvikleren jobber mest med"

De 3 fagområdene med høyest gjennomsnittslønn:

 • Arkitekt - 960.500kr

 • Ledelse/Administrativt - 901.004kr

 • Databaser - 839.722kr

De 3 fagområdene med lavest gjennomsnittslønn:

 • UX / Design - 660.229kr

 • Front-end - 669.706kr

 • Sikkerhet - 675.265kr

Startlønn for utviklere i 2021

lønn basert på antall år med erfaring

respondenter i parantes

Fra denne grafen finner vi at gjennomsnittslønnen til 82 respondenter med 0 års erfaring er 533.346kr! Man finner også at de med 1 års erfaring har gjennomsnittlig i overkant av 20.000kr mer i lønn enn de uten erfaring.

På grafen kan det se ut som man får betraktelig mer lønn det året man treffer 29 år med erfaring. Men realiteten er mest sannsynlig at de 2 respondentene er et avvik fra normalen. Av denne grunnen er det lagt til antall respondenter i parantes.

Utviklere i Viken tjener best

lønn basert på fylke man jobber i

respondenter i parantes

Overraskende nok kommer Viken på topp med gjennomsnittslønn på 757.813kr over Oslo som kommer på andreplass med en gjennomsnittslønn på 748.469kr.

Hva påvirker utvikleres lønn

respondenter basert på spørsmålet "Hvor mye man tjener avhenger av hvilken tittel man har"


respondenter basert på om de mener alder påvirker lønn

Majoriteten av respondentene i undersøkelsen mener at alder ikke påvirker lønn, noe som motbevises tidligere i statistikken hvor de laveste aldersgruppene har minst lønn. Eller har de bare lavest lønn fordi de har minst erfaring og kortest fartstid?

lønn basert på antall år med erfaring, gruppert i aldersgrupper

respondenter i parantes

Her blir dataen presentert i gjennomsnittslønn basert på alder gruppert i år med erfaring. For at grafen ikke skulle ha for store avvik ble gruppene med under 3 respondenter fjernet. Dataen kan også presenteres slik at lønn blir byttet ut med respondenter for å finne gjennomsnittlig erfaring basert på alder.

respondenter basert på antall år med erfaring, gruppert i aldersgrupper

I aldersgruppen 20-24 år så har de fleste 1 års erfaring. I alderskruppen 45-50 år er det størst forekomst av respondenter med 23 års erfaring. Dette kan indikere at alder henger sammen med antall år erfaring, noe som igjen kan peke på ferdighetsnivå og lønn.

respondenter basert på om de mener ferdighetsnivå påvirker lønn

Utvikleres karriere og progressjon

En utvikler starter ofte yrkeskarrieren med "junior"-tittelen. Dette kan vi se ut i fra grafen nedenfor hvor de aller fleste mellom 0-2 års erfaring har junior i tittelen. Deretter vil en utvikler vanligvis gå videre til en såkalt “mid-level utvikler” som også går under tittelen “utvikler“. Dessverre kommer ikke dette godt nok frem i undersøkelsen og det kan være vanskelig å finne svar på ettersom flere arbeidsgivere, spesielt konsulentvirksomheter går bort fra juniortittelen og rett på “utvikler“. Neste steg i karrierestigen er normalt tittelen "senior-utvikler" hvor det forekommer flest respondenter med 5 års erfaring. Her holder grafen seg stødig til og med 15 års erfaring før den avtar og utviklerne fordeles blant andre tittler. Som vist tidligere har arkitektene best betalt. Dessverre blir dataen mer komplisert å analysere ettersom grupperingen tynner ut respondentene i gruppene, men vi kan finne arkitekter med alt fra 1 års erfaring til og med 23 års erfaring.

respondenter basert på antall år med erfaring gruppert i tittler.

Grafen for alder etter tittel er noe mer ryddig ettersom aldersspennene er grupperte. For junior-utviklere ligger gjennomsnittsalderen mellom 25 og 29 år. Junior-utviklere har høyest forekomst av aldersgruppen 20-24 år. I aldersgruppen 20-24 år finner vi et fåtall av senior utviklere, men i aldersgruppen 25-29 år er det hele 72 respondenter. Senior utviklerne topper ut og vi finner at gjennomsnittsalderen til en senior utvikler er mellom 30 og 34 år. Tidligere ble det nevnt at dataen for arkitekter var vanskelig å tolke da den var gruppert etter år med erfaring. Denne dataen kommer tydeligere frem når det er gruppert etter alder. Det er kanskje ikke overraskende at vi ser en høyest forekomst av aldersgruppen 40 - 50 år hos arkitektene. Det er heller ingen respondenter under 30 år med tittelen "arkitekt" i denne undersøkelsen.

respondenter basert på alder gruppert i tittler.

Bonusordning og lønn

I denne undersøkelsen ble spørsmålet om lønn formulert slik: “Hva er din grunnlønn? (årslønn før skatt, uten eventuelle bonuser eller overtidsbetaling)“ , altså uten bonus.

respondenter basert på om de har bonus gruppert i aldersgrupper.

Nesten 50% av respondentene i aldersgruppen 25-29 år har en bonusordning, men i aldersgruppen 30-34 år er det helt klart flest uten bonus.

Vi kan også se hvilken sektor de med bonus jobber i.

respondenter basert på hvilken sektor de jobber.


Nå som data om bonus etter sektor har blitt presentert kan vi se videre på lønn etter bonus

gjennomsnittslønn basert på om de har bonus gruppert i aldersgrupper

Dataen viser tydelig at det er flere aldersgrupper med bonusordning som samtidig har høyest gjennomsnitslønn.

Åpenhet om lønn på arbeidsplassen

Det var også enkelte spørsmål i undersøkelsen angående åpenhet rundt lønn:

 • Om noen spør, synes jeg det er greit å fortelle kolleger hva jeg tjener.

 • Jeg synes det er greit å spørre kolleger hva de tjener.

 • Vi burde ha mer åpenhet på en arbeidsplass om hva vi tjener.

Respondenter basert på "Om noen spør, synes jeg det er greit å fortelle kolleger hva jeg tjener"


Respondenter basert på "Jeg synes det er greit å spørre kolleger hva de tjener"


Respondenter basert på "Vi burde ha mer åpenhet på en arbeidsplass om hva vi tjener"


Med denne dataen kan vi også se på utviklere som gjerne spør om lønn, men ikke ønsker å dele.

Respondenter basert på om de gjerne spør om lønn, gruppert basert på om de ønsker å dele lønn dersom de blir spurt.

Her kan vi se grupperinger basert på om det er greit å spørre om lønnen til andre kollegaer. Deretter blir det delt inn i grupperinger om det er greit å svare på spørsmål om lønn. Her kan vi finne 4 personer som gjerne spør om lønn, men ikke ønsker å dele lønnen sin med kollegaer. Over halvparten av respondentene som ikke ønsker å spørre om lønn er fremdeles villig til å dele lønnen sin.

Utviklerlønn, arbeidsplass og rekruttere

Nå som 2021 nærmer seg over vet vi at markededet har vært "hot" for utviklere verden over og innboksen blir fylt opp av rekruttere på LinkedIn. Dersom du er en rekrutter eller bare en nysgjerrig utvikler er denne seksjonen for deg.

Er utviklere stort sett fornøyd med lønnen sin?

Respondenter basert på svar fra "Alt i alt - er du fornøyd med din egen lønn?"

Stort sett er utviklere fornøyd med lønnen sin. Samtidig svarer 32% at de ikke er det. et tips til rekruttere kan være å inkludere lønnen for stillingsutlysningen når de kontakter utviklere med ledige stillinger.

De fleste er fornøyd med lønnen sin, men ønsker likevel å gå opp i lønn dersom de skal bytte arbeidsplass.

Respondenter basert på om svar fra "Skal jeg bytte jobb, skal jeg også opp i lønn"


Norske utviklere har svart på "Om du skal bytte jobb, hvilke goder kan være like viktig som lønn?"

Respondenter basert på om svar fra "Om du skal bytte jobb, hvilke goder kan være like viktig som lønn?"

Grafen viser ønsker om sosiale sammenkomster, frynsegods, fagilig utvikling, men grafen topper ut med fleksible arbeidstimer og hjemmekontor.

Enkelte har også nevnt andre goder som kan være viktig i fritekstfeltet på undersøkelsen. blant annet ble det nevnt: “Øh(1)“, “Impact!(1)“ og “Som google(1)“.

Dessverre kommer ikke all data frem i grafen da det var mulig å skrive hva man ønsket i fritekst. Det er også fjernet besvarelser med under 5 respondenter fra grafen. Likevel finnes det enkelte gjengangere med forskjellige skrivemåter:

 • Jobb med mening

 • Dyktige kollegaer / flinke folk

 • Mulighet for egenlæring

 • Aksjer / medeierskap

 • Godt miljø

 • Forsikring

 • Pensjon

 • Mobil / internett

Konklusjon

Gjennom flere grafer og 40.092 datapunkter har vi sett at utviklere tjener generelt godt i Norge, spesielt arkitektene!

Dersom det er enkelte grafer du savner kan du laste ned git repository som ble lenket lengre opp i artikkelen eller sende meg en mail på kontakt@modernamedia.no

Forhåpentligvis vil kode24 også gi ut neste års data slik at vi får muligheten til å grave litt dypere hvor det er behov. Det har vært en del snakk om mangfold det siste året og det hadde vært interessant å sett kjønn og etnisitet som en del av datagrunnlaget.

Kode

Jeg har valgt å legge ut resultatene på modernamedia (WIP) ettersom jeg allerede har en deploy pipeline og et domene tilgjengelig på dette prosjektet. Modernamedia.no er bygget på Angular universal og det ble da naturlig å bruke typescript for å kalkulere dataen til grafene. For å vise grafene brukte jeg ngx-charts noe som i ettertid har vist seg å være noe begrenset.

Dersom du ønsker å se på koden har ModernaMedia.no åpen kildekode: GitHub , men for å gjøre det enkelt har jeg også laget et eget prosjekt med html og JavaScript, som dere selv kan laste ned her GitHub

Dersom du liker noen av prosjektene så gjerne følg meg på github github

Tidliger artikkler om lønn fra kode24


Skribent av artikkel

Stian Håve

Full-stack utvikler

kontakt@modernamedia.no